معرفی

تمامی وسایل دریایی باید یک چراغ دریایی داشته باشند، که هر کدام از وسایل باید با یک ریتم خاص چشمک بزند. چراغ دریایی را سیستم پیچیده‌ای از عدسی‌ها احاطه کرده است و نور آن به صورت باریکه‌ای درخشان متمرکز می‌شود.

slide
چراغ دریایی
slide
چراغ دریایی
slide
چراغ دریایی
slide
چراغ دریایی
slide
چراغ دریایی
slide
چراغ دریایی
slide
چراغ دریایی
slide
چراغ دریایی
Prev
Next