معرفی

برای روشنایی این سیستم از موتور برق بنزینی استفاده شده است که باعث وابستگی به مواد سوختی و همچنین تولید آلودگی می شود. در سیستم ساخته شده توسط شرکت راه سبز چهلستون،LED جایگزین لامپ های پر مصرف شده است و همچنین یک باتری با شارژر خورشیدی جایگزین موتور برق بنزینی شده است و به این صورت هر دو مشکل سوخت و تولید آلودگی در این سیستم رفع شد.

slide
سیستم روشنایی به همراه شارژر خورشیدی
slide
سیستم روشنایی به همراه شارژر خورشیدی
slide
سیستم روشنایی به همراه شارژر خورشیدی
slide
سیستم روشنایی به همراه شارژر خورشیدی
slide
سیستم روشنایی به همراه شارژر خورشیدی
Prev
Next