معرفی

سایش یکی از عوامل تخریب قطعات فلزی در صنایع مختلف می باشد و انتخاب جنس قطعات درگیر با یکدیگر و پوشش قطعات برای کاهش سایش، حائز اهمیت است. برای پیدا کردن مناسب ترین آلیاژ از لحاظ کمترین سایش، از دستگاه تست سایش استفاده می شود.

slide
دستگاه تست سایش فلزات
slide
دستگاه تست سایش فلزات
slide
دستگاه تست سایش فلزات
slide
دستگاه تست سایش فلزات
slide
دستگاه تست سایش فلزات
slide
دستگاه تست سایش فلزات
slide
دستگاه تست سایش فلزات
slide
دستگاه تست سایش فلزات
Prev
Next